Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı

 Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Daire Başkanlığının birimleri ile bu birimlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yatırımlar Birimi
1) Stratejik plan, yıllık performans programı, kalkınma planı ve yatırım programı hazırlama rehberine uygun olarak merkez harcama birimlerince hazırlanan ve izleyen iki yılın tahminlerini de içeren yatırım tekliflerini düzenleyerek idare yatırım bütçesini hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndererek idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
2) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı (yatırım) hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3) Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin üçer aylık ve yıllık dönemlerde merkez harcama birimlerinden gelen gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını izlenmek ve yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu hazırlanmak ve bu raporu üçer aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,
4) Harcama birimlerince düzenlenerek gönderilen ödenek gönderme belgesi icmallerini Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama programına ve ilgili idarelerce yayınlanan bütçe uygulama esas ve usullerine göre incelenmek ve ilgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak, yatırım ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
5) Yatırım nitelikli tüm ödeneklerin takibini gerçekleştirmek,
6) Yatırım bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplamak ve değerlendirmek,
7) Ödenek aktarma işlemlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol ederek aktarma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
8) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, birimlerden gelen yatırım niteliğindeki proje ve tertipler arası aktarma, serbest bırakma, ödenek gönderme, tenkis işlemleri ve revize vb. yıl içi işlemlerini yürütmek,
9) Yatırım bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri almak,
10) Bakanlık yatırım bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanması çalışmalarına katılım sağlamak,
11) Yılı Yatırım Programı projelerinin detay çalışmalarını yapmak,
12) Proje İzleme Raporunu hazırlamak (projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme düzeyi, ihale bilgisi, projedeki ilerleme durumu, yaşanan sorunlar vb. bilgileri) ve Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KA-YA) ile İnsan Kaynakları Sistemine (İKS) veri girişlerini yapmak,
13) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlamak, 
14)    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Devreden Ödenek,  İl Özel İdarelerine Devredilen Ödenek ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri İzleme Raporunu hazırlamak,
15) Bir önceki yıla ait yatırım projelerinin gerçekleşme sonuçlarını raporlamak,
16) Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporunu hazırlamak,
17) Yatırım bütçe hazırlık çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek,
18) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Bütçe Teklifi, Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Performans Programının gönderilmesi çalışmalarına katılmak,
19) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelere hazırlık yapmak ve katılım sağlamak,
20) Bir sonraki yıl yatırım bütçesinin vize işlemlerini gerçekleştirmek,
21) Yatırımlarla ilgili gerekli görüş yazılarını hazırlamak,
22) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Bütçe, Performans ve Kesin Hesap Birimi
1) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlenmek,  değerlendirmek ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
2) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı (cari) hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
3) Bakanlık Mali Yılı Kesin Hesabını oluşturmak ve mali istatistikleri hazırlamak,
4) Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunu hazırlayarak, Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanmasını sağlamak,
5) Cari bütçe hazırlık çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
6) TBMM’ye Bütçe Teklifi, Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve Performans Programını göndermek, 
7) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine hazırlık yapmak ve katılım sağlamak,
8) Cari bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,
9) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda yapılacak tüm bütçe işlemlerinde kullanılan program bütçe sistemine kullanıcı yetkisi ve şifreleme işlemlerini yürütmek,
10) Bakanlık birimlerinin (merkez ve taşra) vergi kimlik numarası tanımlama işlemlerini yürütmek,
11) İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak, cari ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, serbest bırakma, ödenek aktarma, tenkis, revize vb. işlemleri yürütmek,
12) Cari bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler yürütmek,
13) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerine İlişkin Yönetmelik gereğince, Bakanlığın aylık nakit planlamasını hazırlamak, merkez harcama birimlerinden gelen nakit taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
14) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bir önceki yıl yapılan yardımları yayımlamak,
15) Yıllık ve aylık mali tabloları yayımlamak,
16) DÖSİMM desteklerini takip etmek,
17) Cari konularla ilgili gerekli görüş yazılarını hazırlanmak,
18) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Taşınır ve Taşınmaz Merkez Konsolide Birimi
1) İlgili mali yılsonu Bakanlık (Merkez ve Taşra) taşınır mal hesaplarını toplamak,
2) İdari taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetvelini hazırlamak,
3) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) programında Bakanlık merkez ve taşra birimlerinden gelen taşınır işlem taleplerini yerine getirmek,
4) Taşınırlarla ilgili konularda, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine görüş vermek,
5) Taşınır mal ile ilgili bilişim işlemlerini koordine etmek,
6) Taşınır mal işlemleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek ve koordine etmek,
7) Bakanlık Merkez ve Taşra hesaplarının kontrol edilmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
8) Bakanlık mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek ve mezkûr taşınmazların kaydını tutmak ve icmal cetvellerini düzenlemek,
9) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.