Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı

Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığının birimleri ile bu birimlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)Planlama ve İzleme Birimi


1)Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planlarının hazırlanması, izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını Bakanlık düzeyinde koordinasyon sağlayarak yürütmek,
2)Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarının hazırlanması, izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını Bakanlık düzeyinde koordinasyon sağlayarak yürütmek, 
3)Cumhurbaşkanlığı İcraat Programlarının hazırlanması, izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını Bakanlık düzeyinde koordinasyon sağlayarak yürütmek,
4)Bakanlığın diğer strateji belgeleri ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinin hazırlanması, izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını Bakanlık düzeyinde koordinasyon sağlayarak yürütmek,
5)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
6)Bakanlığın misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
7)Stratejik plan hazırlıklarında stratejik plan; performans programı, izleme ve değerlendirme süreçlerini içeren faaliyet raporları ile ilgili süreçlerden oluşan stratejik yönetim döngüsünü bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlamak ve uygulamak,
8)Bakanlığın stratejik planının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve çalışmalarını koordine etmek,
9)Bakanlığın Stratejik Planının izlenmesi/değerlendirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10)Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
11)Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
12)Bakanlığın görev alanı ve hizmetlerine ilişkin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, fırsatları belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere ilişkin tedbirler almak,
13)Kurumsal risk yönetimi uygulamaları kapsamında; Bakanlığın stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumları bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, değerlendirilmesi, risklerin bertaraf edilmesine yönelik alınacak kararları belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütmek,
14)İllere yönelik kalkınma planı, eylem planı ve uygulama programları kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyon çalışmalarını yürütmek,
15)Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b)Sektörel Planlar ve Koordinasyon Birimi

1)Kamu kurum ve kuruluşlarının muhtelif strateji belgeleri ve eylem planlarını içeren sektörel planların koordinasyonu, izlenmesi/değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütmek,
2)Cumhurbaşkanlığınca yürütülen proje ve etkinliklerde, Bakanlığımız görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan iş ve işlemlerin koordinasyonunu ve takibini yapmak,
3)Bakanlık İdare Faaliyet Raporunun koordinasyonunu ve hazırlanması çalışmalarını yürütmek ve yayımlamak,
4)Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığının idari ve sosyal iş ve işlemlerinin yürütülmesi, duyuruları ve koordinasyonunu sağlamak, 
5)Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığının iç kontrol faaliyetlerini yürütmek,
6)Daire başkanlığı diğer birimlerinin konusuna girmeyen iş ve işlemleri yürütmek.
7)Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Kurumsal ve Halkla İlişkiler Birimi 

1)Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklardan Bakanlığımıza intikal eden soru önergelerinin, hızlı, şeffaf ve etkin olarak cevaplandırılması için gerekli planlamayı ve koordinasyonu sağlamak, 
2)4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında, Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren hususlarda milletvekillerince talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve ivedi olarak temin ederek başvuruları cevaplandırmak,
3)Gerek diğer bakanlıklar/kamu kurum ve kuruluşları gerekse Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan kanun, kararname, yönetmelik gibi birincil/ikincil müstakil ve çerçeve mevzuat ve adsız düzenleyici işlem (genelge, sirküler, yönerge vb.) taslakları hakkındaki görüş ve mütalaa taleplerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak yerine getirmek, 
4)CİMER sistemi üzerinden Başkanlığa intikal eden müracaatları etkin, ivedi ve öncelikli olarak cevaplandırmak,
5)     Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d)Ekonomik Planlar ve İstatistik/Ar-Ge Birimi

1)Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiksel verilerin betimlenmesi, toplanması, tasnif edilmesi, analizi, yayımlanması ile projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve denetimine ilişkin standartların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
2)İstatistiksel verilerin Bakanlık içi ve kamuoyuyla paylaşımını sağlamak, çeşitli formatlarda basım ve yayıma hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
3)Bakanlık istatistiklerinin uluslararası metodoloji kapsamında uyumlu hale getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek, 
4)Kurumsal düzeydeki istatistiksel çalışmaları koordine etmek ve projeler geliştirmek,
5)İstatistik alanında çalışmaları olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve işbirliği çalışmalarını yürütmek,
6)Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, kurum  içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve  genel araştırmalar yapmak,
7)Ekonomik göstergeleri ihtiva eden ekonomik plan ve programların (YEP, OVP vb. gibi) koordinasyonu ve takibini yapmak,
8)Sürdürülebilir Kalkınma kapsamındaki hedef ve amaçların Bakanlık içi koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak,
9)Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Bakanlığımız görev ve sorumluluk alnına giren konularda koordinasyonu sağlayarak izleme faaliyetlerini yürütmek,
10)Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında yatırımların koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili faaliyetleri yürütmek, 
11)UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) çalışmalarını yürütmek,
12)Bakanlık görev ve sorumlulukları çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma Stratejileri ile Bölgesel Kalkınma Planlarının  (GAP, DAP, DOKAP, KOP, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve uygulama Programı vb.) uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonu çalışmalarını yürütmek,
13)Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.