İç Kontrol Daire Başkanlığı

İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında diğer birimlerle eşgüdüm halinde çalışmalar yapılması, konuya ilişkin eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Dış denetim sonucunda düzenlenen raporlara Bakanlık cevabının oluşturulması,
  • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar kapsamında fazla ve yersiz ödeme işlemlerinin tahsil işlerinin yürütülmesi,
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapılması.