Görevleri

•  İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak; gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlamak.
 
•  Faaliyetlerle ilgili risklerin tespit edilmesi, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi sonucunda Bakanlığın kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
 
•  İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, ön mali kontrol işlevini gerçekleştirmek.
 
•  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 
•  İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini; Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütmek.
 
•  Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde tereddüde düşülen mali karar ve işlemler hakkında görüş oluşturulmasını sağlamak.
 
•  Başkanlık dışından gelebilecek soru, soru önergesi, mali görüş vb. taleplere verilecek yanıtlarla ilgili olarak, daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi ve işbirliği sağlamak ve Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek mali konulardaki Başkanlık görüşleri ile ilgili öngörülen ekip çalışmalarına katılmak üzere personel görevlendirmesi yapmak.
 
•  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 
•  Görev alanına giren konuları mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.
 
•  Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.