Görevleri

 • İhtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak.
 • Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirlemek ve ilgililere bildirmek.
 • Çalışanların performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek.
 • Çalışanların işe başlayış, ayrılış, izin, rapor ve soruşturma işlemleri ile özlük haklarına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
 • Personelin çeşitli eğitim programlarında görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Başkanlık birimlerinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgili satın alma işlemlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, kullanılan araç-gereç, makine ve teçhizatın arıza, bakım-onarım ve destek taleplerinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Başkanlık personelinin hizmet içi ve oryantasyon eğitim ihtiyacını saptamak.
 • Kurumun içerisinden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla sivil savunma planının hazırlanmasına yardımcı olmak ve seferberlik, savaş hali, afet ve acil durumlarda yapılması gereken eylemlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Başkanlığın birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler arasındaki koordinasyonu sağlayarak Başkanlık görüşünü hazırlamak.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ait kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakın kayda alınması ve ilgili yerlere teslim işlemlerini yürütmek.
 • Her türlü arşivlik malzemenin korunması, saklanması, ayıklanması ve imha işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
 • Standart Dosya Planı Yönetim Sistemi (SPDS) ve Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSIS) ile ilgili işleyişleri yürütmek.
 • Gerek kurum dışından, gerekse Bakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan; kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkındaki görüş taleplerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak değerlendirmek.
 • Başkanlığın bütçesini hazırlayarak tüm harcama işlemlerini ve takibini yapmak.
 • Başkanlık personelin maaş ve ek ödemelerini hazırlamak, görev yollukları ve birime ait tüm harcamaların ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Görev alanına giren konuları mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.
 • Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.