STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Görevleri

•  Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarını koordine ederek, çalışmalara yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve gerektiğinde planın güncelleme çalışmalarını yürütmek.
 
•  Bakanlığın misyonunun ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 
•  Bakanlığın kurumsal risk yönetimi ve süreç yönetimine ilişkin faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını izlemek.
 
•  Bakanlığın üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 
•  Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 
•  Bakanlığın faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak.
 
•  Bakanlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Faaliyet Raporunun koordinasyonunu ve hazırlanması çalışmalarını yürütmek ve yayımlamak.
 
•  Bakanlığın bütçe sunumunun koordinasyonunu ve hazırlanması çalışmalarını yürütmek.
 
•  Gerek kurum dışından, gerekse Bakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan; kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkındaki görüş taleplerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak değerlendirmek.
 
•  CİMER ve BİMER sistemi ile Başkanlığa intikal eden müracaatları etkin bir şekilde cevaplandırmak.
 
•  Bakanlık yurtiçi/yurtdışı teşkilatı kurulması/değişikliği konuları ile ilgili faaliyetleri yürütmek
•  Kurumsal kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin verimliliğini ve iç ve dış paydaşların memnuniyetini analiz etmek, izleme ve değerlendirme raporu hazırlamak.
 
•  Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 
•  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 
•  Bakanlığın görev alanına giren konularda kapasite, verimlilik ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 
•  İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veri toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek.
 
•  Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi verileri toplamak,analiz etmek, yorumlamak.
 
•  İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 
•  Bakanlık adına yıllık plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.
 
•  Başkanlık dışından gelebilecek soru, soru önergesi, mali görüş, vb. taleplere verilecek yanıtlarla ilgili olarak, daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi ve işbirliği sağlamak ve Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek mali konulardaki başkanlık görüşleri ile ilgili öngörülen ekip çalışmalarına katılmak üzere personel görevlendirmesi yapmak.
 
•  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 
•  Görev alanına giren konuları mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.
 
•  Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.