STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Görevleri

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 
• Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin Yatırım Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.
 
• Yatırım nitelikli tüm ödeneklerin takibini gerçekleştirmek.
 
• Birim performans programlarını konsolide ederek Bakanlık Performans Programını hazırlamak.
 
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek.
 
• Maaş ve yük hesabı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini koordine etmek.
 
• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda yapılacak tüm bütçe işlemlerinde kullanılan e-bütçe sistemi yetkisi ve şifreleme işlemlerini yürütmek.
 
• Bütçe kesin hesabını oluşturmak ve malî istatistikleri hazırlamak.
 
• İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, ödenek aktarma ve tenkis işlemlerini yürütmek.
 
• Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkenliği artırıcı tedbirler üretmek.
 
• Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlayarak Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak.
 
• Bakanlık faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 
• Bakanlık taşınır mal hesaplarını konsolide etmek, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetimi hesabı icmal cetvellerini hazırlamak.
 
• Diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
 
• Başkanlık dışından gelebilecek soru, soru önergesi, mali görüş, vb. taleplere verilecek yanıtlarla ilgili olarak, daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi ve işbirliği sağlamak ve Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek mali konulardaki Başkanlık görüşleri ile ilgili öngörülen ekip çalışmalarına katılmak üzere personel görevlendirmesi yapmak.
 
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 
• Görev alanına giren konuları mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.
 
•  Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.