STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Görevleri

 • İhtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak.
 • Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirlemek ve ilgililere bildirmek.
 • Çalışanların performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek.
 • Çalışanların işe başlayış, ayrılış, izin, rapor ve soruşturma işlemleri ile özlük haklarına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; milletvekillerinden gelen soruların hazırlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • İç kontrol sistemlerinin etkenliğini sağlamak amacıyla ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek.
 • Personelin çeşitli eğitim programlarında görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Başkanlık birimlerinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgili satın alma işlemlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Başkanlığın ihtiyaçlarını tespit etmek, kullanılan araç-gereç, makine ve teçhizatın arıza, bakım-onarım ve destek taleplerinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Başkanlık personelinin hizmet içi ve oryantasyon eğitim ihtiyacını saptamak, lojman, kreş vb. işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve duyurusunu yapmak.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek.
 • Kurumun içerisinden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla sivil savunma planının hazırlanmasına yardımcı olmak ve seferberlik, savaş hali, afet ve acil durumlarda yapılması gereken eylemlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Başkanlığın birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, ilgili daireler arasındaki koordinasyonu sağlayarak Başkanlık görüşünü hazırlamak.
 • Bakanlığımız personelinin yurtdışı görevlendirmelerinde biriktirdikleri kamu uçuş millerinin ve kullanım durumlarının takibini yapmak.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ait kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakın kayda alınması ve ilgili yerlere teslim işlemlerini yürütmek.
 • Her türlü arşivlik malzemenin korunması, saklanması, ayıklanması ve imha işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
 • Standart Dosya Planı Yönetim Sistemi (SPDS) ve Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSIS) ile ilgili işleyişleri yürütmek.
 • Bakanlık yurtiçi/yurtdışı teşkilatı kurulması/değişikliği konuları ile ilgili faaliyetleri yürütmek
 • Gerek kurum dışından, gerekse Bakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan; kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkındaki görüş taleplerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak değerlendirmek.
 • CİMER sistemi ile Başkanlığa intikal eden müracaatları etkin bir şekilde cevaplandırmak.
 • Başkanlığın bütçesini hazırlayarak tüm harcama işlemlerini ve takibini yapmak.
 • Bakanlık personelin maaş ve ek ödemelerini hazırlamak, görev yollukları ve birime ait tüm harcamaların ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Bakanlığın yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin konsolide işlerini yapmak ve icmal cetvellerini düzenlemek.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve diğer Bakanlıklardan Bakanlığımıza intikal eden soru önergelerinin cevaplandırılması için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Başkanlık dışından gelebilecek soru, soru önergesi, mali görüş, vb. taleplere verilecek yanıtlarla ilgili olarak, daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi ve işbirliği sağlamak ve Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek mali konulardaki Başkanlık görüşleri ile ilgili öngörülen ekip çalışmalarına katılmak üzere personel görevlendirmesi yapmak.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Görev alanına giren konuları mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.