STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Görevlerimiz

•  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 
•  Bakanlığın idare düzeyindeki çalışmalarının koordinasyonunu yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının politika, strateji ve eylem planları oluşturulması ve uygulanması çalışmaları ile kurumsal işbirliği kapsamındaki çalışmalarının koordinasyonunu yapmak.
 
•  Bakanlığın görev alanına giren konularda kapasite, verimlilik ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
•  Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve kurumsal kapasite ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili makamlara sunmak.
 
•  Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 
•  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 
•  Bakanlık stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
•  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 
•  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 
•  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 
•  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 
•  Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 
•  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.
 
•  Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlamak.
 
•  Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 
•  Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 
•  Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 
•  Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 
•  CİMER ve BİMER sistemleri aracılığıyla Bakanlığa iletilen konulardan Başkanlığı ilgilendiren hususların cevaplanmasını ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 
•  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 
•  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 
•  Bakanlık birimleri arasında donanım, yazılım teknolojileri konusunda koordinasyonu sağlamak, kurumsal ağ ve sistem yönetimi ile Bakanlığın internet sunum hizmetlerini yürütmek.
 
•  İdareyi geliştirme, devlet teşkilatı veri tabanı, kamu hizmet envanteri ve hizmet sunumuyla ilgili usul ve esaslar kapsamındaki çalışmaları yürütmek.
 
•  Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlere ait yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının güncellenmesi işlemlerini yürütmek.
 
•  Sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek.
 
•  Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel, tarihsel ve sanatsal içeriğin, interaktif bir ortamda sunumu ile Türk kültür hayatına olan bilgiyi ve ilgiyi artırmak ve Türkiye’nin yurt içinde ve yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Kültür Portalı ile ilgili iş ve işlemleri yönetmek.
 
•  TBMM’den intikal eden sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 
•  Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.