STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Görevleri

•  Bakanlık birimleri arasında donanım, yazılım teknolojileri konusunda koordinasyonu sağlamak; birimlerin yazılım ve donanım altyapısı ile oluşacak ortak veri tabanından yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını temin etmek.
 
•  Bakanlık bünyesindeki kullanıcılara uygulama yazılımları, paket yazılımlar, donanımlar ve internet kullanımı, yönetim bilgi sistemleri konularında gerektiğinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve/veya özel sektörle işbirliği yaparak eğitim verilmesini sağlamak.
 
•  E-devlet ve e-dönüşüm projeleri kapsamında, Bakanlık adına çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalarda birimler arasında aktif-düzenleyici koordinasyonu sağlamak.
 
•  Veri merkezlerinin kısmen veya tamamıyla işlevini yitirmesi durumunda, sistemlerin çalışma sürekliliğinin sağlanması, farklı bir noktada konumlandırılmış olan yedekli çalışan ikincil bir veri merkezi olan Felaket Kurtarma Merkezi kurulmasını ve faaliyetinin devamlılığını sağlamak.
 
•  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki 5651 sayılı kanun kapsamında belirtilmiş olan internet erişim kayıtlarının tutulması ve harici bilişim ağları erişim işlemleri ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek.
 
•  Bakanlığımız, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı resmi internet sitelerinin işletim sürecini yönetmek; web sitelerinin tasarlanması, hazırlanması ve güncellenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 
Portal ve İntranet hizmetlerinin işletim sürecini, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı internet sitelerinin veri giriş süreçlerini yönetmek.
 
•  Bakanlık arşivlerinden ve çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri sayısal ortama aktarma konusunda yöntem belirlemek ve kullanıcılar arasında sürekli bilgi akışını sağlamak; aktarımı yapılan sayısal verilerin ilgili kullanıcılara sunulabilmesi için bilgi bankası oluşturmak ve teknik destek verilmesini sağlamak.
 
•  Bilgi güvenliği politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.
 
•  Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesini ve geliştirilmesini koordine etmek.
 
•  Bakanlık faaliyetleri ile ilgili uygulama yazılımlarının (Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi vb.) hazırlanması işlemlerini koordine etmek, yürütmek.
 
•  Bilişim teknolojileri konusunda Bakanlık kuruluşlarına destek vermek.
 
•  Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde bilgi teknolojilerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyici düzenlemeler yapmak, bu alandaki mevzuatın gerektirdiği görev alanı kapsamındaki sorumlulukları yerine getirmek.
 
•  Bakanlığımızca kullanılan kurumsal lisans sicili takibinin yerine getirilmesi.
 
•  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait taşınır ve kayıt kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 
•  Başkanlık fiziksel ve dijital arşiv süreçlerini yönetmek.
 
•  Başkanlık ile ilgili veri kayıt hizmetlerini koordine etmek.
 
•  Sektörel düzeyde ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi teknolojileri, yönetim bilgi sistemleri konularında çalışmalar yapmak, gerektiğinde Bakanlığı temsil etmek.
 
•  Başkanlık dışından gelebilecek soru, soru önergesi, mali görüş, vb.
 
taleplere verilecek yanıtlarla ilgili olarak, Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi ve işbirliği sağlamak ve Bakanlık birimlerinde tereddüde düşülen mali konularda verilecek Başkanlık görüşleri ile ilgili ekip çalışmalarına katılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanı tarafından öngörülmesi halinde personel görevlendirmesi yapmak.
 
•  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 
•  Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.