STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANLIKLARIMIZ

P N

Bakanlık birimleri arasında donanım, yazılım teknolojileri konusunda koordinasyonu sağlamak; birimlerin yazılım ve donanım altyapısı ile oluşacak ortak veri tabanından yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını temin etmek.
Bakanlık bünyesindeki kullanıcılara uygulama yazılımları, paket yazılımlar, donanımlar ve internet kullanımı, yönetim bilgi sistemleri, bilgi yönetimi konularında ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim vermek.
E-devlet ve E-Türkiye projeleri kapsamında, Bakanlık adına çalışmalar yürütmek ve ..

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bakanlık yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin Yatırım Değerlendirme R ..

İç Kontrol Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:
İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak.
İç Kontrol Sisteminde oluşabilecek zafiyetler sonucu ortaya çıkabilecek risklerin tespit edilerek, Bakanlığın kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlamak.
İç ve dış denetim raporlarını izlemek.

Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:
Bakanlığın Stratejik Planını hazırlamak ve gerektiğinde revize etmek.
Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
Bakanlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Yıllık Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:
İhtiyaç duyulan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak.
Doğru nitelik ve nicelikteki çalışanları doğru işlerde istihdam etmek, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve en uygun bölümlere dağılımını sağlamak.
Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirlemek ve ilgililere bildirmek.
Çalışanların performansının değerlendirilebilmesi için b ..